24.1.10

numer 1/188 styczeń 2010

REWITALIZACJA KANAŁU BRÓDNOWSKIEGO
Opis szczegółowy -odcinek III - od ul. Kondratowicza do ul. Rolanda. Teren po obu stronach kanału, o zmiennej szerokości, zakwalifikowany jest jako teren zieleni publicznej (ZP)- ciąg urzą-dzonej zieleni ogólnodostępnej. Szata roślinna o walorach przyrodniczo krajobrazowych (sic) podlega ochronie. Szacie roślinnej, ciekom wodnym towarzyszyć mają, w zależności od potrzeb, elementy małej architektury, takie jak posągi, wodotryski i inne. W rejonie ul. Sternhela ustalony jest obowiązek urządzenia placu zabaw. Ustalona szerokość ścieżek rowerowych wynosi min 2,0m. Plan nie precyzuje procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej.
Zgodnie z dyspozycją planu, trakty pieszorowerowe poprowadzono po obu stronach kanału, stosując na odcinkach o dwukierunkowym ruchu rowerowym szerokość 3,0m, a na odcinkach o ruchu jednokierunkowym szerokość 2-2,5m. Trakty połączone są mostkami usytuowanymi przy ul Kondratowicza, u wylotu ulicy Przy Wodzie oraz w rejonie ul. Drewnowskiego. Ponadto zaprojektowano mostki przekraczające Rów Zacisze i Rów Drewnowskiego stanowiące dopływy Kanału Bródnowskiego.

Na odcinku północnym, przy ulicy Kondratowicza zaprojektowano 2 place wypoczynkowe wyposażone w elementy rzeźbiarskie, fontanny oraz standardowo w ławki, stojaki na rowery, oświetlenie oraz elementy informacji turystycznej. Placyk po wschodniej stronie kanału urządzony jest jako element komponowanego zieleńca. Mały zieleniec zaprojektowany został również u wylotu Rowu Zacisze.

Na odcinku południowym, na brzegu zachodnim - prowadzone są prace przygotowawcze związane z budową przedszkola miejskiego wraz z ogólnodostępnym placem zabaw ( wg. projektu pracowni GiS-Architekci sp.z o.o ).

Projektowane wzdłuż kanału trakty, poprzez postulowane powiązania poprzeczne (w tym ul. Przy Wodzie), zostaną powiązane ze ścieżką rowerową w ciągu ulicy Blokowej.

Powiązania pieszych traktów spacerowych oraz ścieżki rowerowej, zaprojektowane zostały, w kierunku zachodnim - po południowej stronie Rowu Drewnowskiego oraz w kierunku wschodnim poprzez włączenie w poprzeczne trakty osiedla domów jednorodzinnych. Są to powiązania postulowane, których realizacja wymagać będzie odrębnych ustaleń i negocjacji z właścicielami terenów.

ciąg dalszy w pliku do pobrania